Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.3 - BỘ BẢO TÍCH

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Nguyên Hán bản: Ngài Hạ Liên Cư hội tập
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Đức Niệm

KINH ĐẠI BẢO TÍCH

KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Hán dịch: Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 63
PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Dao Tần
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh
Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán văn: Tam Cương Lương Gia Xá, Lưu Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hưng Từ

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh
Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

Hán dịch: Cù Đàm Pháp Trí quận Dương Xuyên, đời Tuỳ
Việt dịch: Sa Môn Thích Tuệ Thông

KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI NHÂN QUẢ

KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI NHÂN QUẢ

Hán dịch: Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT  KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Tây Tấn
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN TỪ THỊ BỒ TÁT THƯỢNG SANH HỶ TÚC THIÊN

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN TỪ THỊ BỒ TÁT THƯỢNG SANH HỶ TÚC THIÊN

Hán dịch: Ngài Tống Trở Cừ Kinh Thinh
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI HẮC LONG CHIẾN THẮNG NGOẠI ĐẠO HÀNG PHỤC THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI HẮC LONG CHIẾN THẮNG NGOẠI ĐẠO HÀNG PHỤC THẦN CHÚ

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Pháp Thiên
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Hán dịch: Ưu Bà Tắc An Huyền và Sa Môn Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Thích Chính Tiến

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG NHƯ LAI THẦN CHÚ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG NHƯ LAI THẦN CHÚ

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Pháp Thiên
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

KINH MỘT NGHÌN NĂM TRĂM DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT TRONG MƯỜI PHƯƠNG

KINH MỘT NGHÌN NĂM TRĂM DANH HIỆU CỦA CHƯ PHẬT TRONG MƯỜI PHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Lương Tăng Già Bà La
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI TẬP ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh

Số bài: 11
KINH LĂNG NGHIÊM THẬP CHÚ

KINH LĂNG NGHIÊM THẬP CHÚ

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Thần Thiên Tức Tai
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm