Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

2.2 - BỘ BẢN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH BÁT QUAN TRAI

PHẬT THUYẾT KINH BÁT QUAN TRAI

Hán dịch: Trở Cừ Kinh Thinh, Lưu Tống
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG

Hán dịch: Ngài Ca Diếp Ma Đằng Cộng Pháp Lan, Hậu Hán
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tâm Châu

PHẬT THUYẾT KINH ÐẠI SANH NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH ÐẠI SANH NGHĨA

Hán dịch: Ngài Thí Hộ, đời Tống
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI BẤT TƯ NGHÌ CẢNH GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI BẤT TƯ NGHÌ CẢNH GIỚI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Ðà, Người nước Vu Ðiền, Đời Ðường,
Việt dịch: Thích Minh Lễ.