Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

1.2 - BỘ KINH TẬP

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ

PHẬT THUYẾT KINH PHÁP CÚ

Hán dịch: Ngài Sa Môn Pháp Cự và Pháp Lập
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Châu

Số bài: 27
PHẬT THUYẾT KINH BỐN ĐỊA NGỤC

PHẬT THUYẾT KINH BỐN ĐỊA NGỤC

Hán dịch: Sa Môn Đàm Vô Lan, người Tây Vực, Đời Đông Tấn
Việt dịch: Trần Văn Nghĩa

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Hán dịch: Ngài Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ

Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Hải

PHẬT THUYẾT KINH TỨ NIỆM XỨ

PHẬT THUYẾT KINH TỨ NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Sa Môn Pháp Cự và Pháp Lập
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Châu

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Ngài Sa Môn Thiên Tức Tai, Đời Tống, Tây Thiên Trung Ấn Độ,
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH ĐAO LỢI THIÊN

PHẬT THUYẾT KINH ĐAO LỢI THIÊN

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
​​​​​​​Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ưu Bà Tắc An Huyền và Sa Môn Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Nguyên Huệ

PHẬT THUYẾT KINH TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC

PHẬT THUYẾT KINH TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC

Hán dịch: Tam Tạng An Thế Cao người An Tức, đời Hậu Hán
Việt dịch: Thích Nữ Đức Nghiêm

PHẬT THUYẾT KINH PHƯỚC ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH PHƯỚC ĐỨC

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

PHẬT THUYẾT KINH CHIẾN ĐẤU

PHẬT THUYẾT KINH CHIẾN ĐẤU

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
​​​​​​​Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Dao Tần
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH A TU LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH A TU LUÂN

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI ĐẤT PHƯƠNG TÂY

PHẬT THUYẾT KINH NGƯỜI ĐẤT PHƯƠNG TÂY

​​​​​​​Việt dịch: Tỳ Kheo Minh Châu

PHẬT THUYẾT KINH TAM TAI

PHẬT THUYẾT KINH TAM TAI

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

Hán dịch: Ngài Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH THAM ÁI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ

PHẬT THUYẾT KINH THAM ÁI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THIÊN VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THIÊN VƯƠNG

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
​​​​​​​Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH TỰ HOAN HỶ

PHẬT THUYẾT KINH TỰ HOAN HỶ

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ