Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

1.2 - BỘ KINH TẬP

KINH PHÁP CÚ

KINH PHÁP CÚ

Hán dịch: Sa Môn Pháp Cự và Pháp Lập
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Minh Châu

KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

Hán dịch: Sa Môn Pháp Cự và Pháp Lập
Việt dịch: Thiện Thuận, Nguyên Tạng

Số bài: 6
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM - KINH PHÁP CÚ

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM - KINH PHÁP CÚ

Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH

PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ Hán
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

PHẬT THUYẾT KINH NGOÀI BỨC TƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH NGOÀI BỨC TƯỜNG

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Thích Pháp Nhiên

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

KINH PHƯỚC ĐỨC

KINH PHƯỚC ĐỨC

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh

KINH ĐẠI NIỆM XỨ

KINH ĐẠI NIỆM XỨ

Hán dịch: Sa Môn Pháp Cự và Pháp Lập
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

KINH THAM ÁI LÀ GỐC KHỔ ĐAU

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ